بایگانی دسته بندی ها: عکس های قالیباف

شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا

شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع)
http://ie92.ir/ie92media/2013/01/1756O.jpg
شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع)
http://ie92.ir/ie92media/2013/01/1756O.jpg
شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع)
http://ie92.ir/ie92media/2013/01/1756O.jpg
شرکت دکتر قالیباف در مراسم نماز و عزاداری ظهر عاشورا در میدان امام حسین (ع)
http://ie92.ir/ie92media/2013/01/1756O.jpg

قالیباف در همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا

همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف
http://ie92.ir/ie92media/2013/01/1807O.jpg
همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف
http://ie92.ir/ie92media/2013/01/1807O.jpg
همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف
http://ie92.ir/ie92media/2013/01/1807O.jpg
همایش ملی مدیریت آلودگی صدا و هوا در دانشگاه صنعتی شریف